بی تو مهتاب باز....

درخواست حذف این مطلب
اینروزا دلم مرگ واقعی می خوادفقطتو این دنیای بزرگ دلم برای،یکی تنگ میشهتو این دنیای بزرگ دلم تو این دنیا دلشوره یکنفر رو دارهخدایا حواست به هدیه آسمانی ات باشهنذار دلش بگیرهنذار غصه بخورههواشو داشته باش لعنتی