کمی دیوونه باش دیوونه

درخواست حذف این مطلب
تا آ عمر نخواهی دونست که یه دیوونه چه دیوونه وار خاطرتو می خواستچه دیوونه وار برات می مردپ ن : دلم خیلی تنگته دیوونه