هدیه آسمانی

درخواست حذف این مطلب
مرا گریزی نیست از توهدیه آسمانیمهتاب زندگانیروزی می آید که سخت در بغلت گرفته امچنان که روح و جسممان یکی می شودو خوشی بودنتدلشوره تمام نبودن هایت را ش ت می دهدپ ن :بودنت همیشگی بادا بهترینم